#பால்
1அறத்துப்பால்அதிகாரங்கள்
2பொருட்பால்அதிகாரங்கள்
3காமத்துப்பால்அதிகாரங்கள்

 

1. அறத்துப்பால்

#அதிகாரம்
1கடவுள் வாழ்த்து குறள்கள்
2வான்சிறப்பு குறள்கள்
3நீத்தார் பெருமை குறள்கள்
4அறன் வலியுறுத்தல் குறள்கள்
5இல்வாழ்க்கை குறள்கள்
6வாழ்க்கைத் துணைநலம் குறள்கள்
7மக்கட்பேறு குறள்கள்
8அன்புடைமை குறள்கள்
9விருந்தோம்பல் குறள்கள்
10இனியவை கூறல் குறள்கள்
11செய்ந்நன்றியறிதல் குறள்கள்
12நடுவு நிலைமை குறள்கள்
13அடக்கம் உடைமை குறள்கள்
14ஒழுக்கம் உடைமை குறள்கள்
15பிறனில் விழையாமை குறள்கள்
16பொறையுடைமை குறள்கள்
17அழுக்காறாமை குறள்கள்
18வெஃகாமை குறள்கள்
19புறங்கூறாமை குறள்கள்
20பயனில சொல்லாமை குறள்கள்
21தீவினையச்சம் குறள்கள்
22ஒப்புரவறிதல் குறள்கள்
23ஈ.கை குறள்கள்
24புகழ் குறள்கள்
25அருளுடைமை குறள்கள்
26புலால் மறுத்தல் குறள்கள்
27தவம் குறள்கள்
28தகூடா ஒழுக்கம் குறள்கள்
29கள்ளாமை குறள்கள்
30வாய்மை குறள்கள்
31வெகுளாமை குறள்கள்
32இன்னா செய்யாமை குறள்கள்
33கொல்லாமை குறள்கள்
34நிலையாமை குறள்கள்
35துறவு குறள்கள்
36மெய்யுணர்தல் குறள்கள்
37அவா அறுத்தல் குறள்கள்
38ஊழ் குறள்கள்

 

2. பொருட்பால்

#அதிகாரம்
39 இறைமாட்சி குறள்கள்
40 கல்வி குறள்கள்
41 கல்லாமை குறள்கள்
42 கேள்வி குறள்கள்
43 அறிவுடைமை குறள்கள்
44 குற்றங்கடிதல் குறள்கள்
45 பெரியாரைத் துணைக்கோடல் குறள்கள்
46 சிற்றினம் சேராமை குறள்கள்
47 தெரிந்து செயல்வகை குறள்கள்
48 வலியறிதல் குறள்கள்
49 காலமறிதல் குறள்கள்
50 இடனறிதல் குறள்கள்
51 தெரிந்து தெளிதல் குறள்கள்
52 தெரிந்து வினையாடல் குறள்கள்
53 சுற்றந் தழால் குறள்கள்
54 பொச்சாவாமை குறள்கள்
55 செங்கோன்மை குறள்கள்
56 கொடுங்கோன்மை குறள்கள்
57 வெருவந்த செய்யாமை குறள்கள்
58 கண்ணோட்டம் குறள்கள்
59 ஒற்றாடல் குறள்கள்
60 ஊக்கம் உடைமை குறள்கள்
61 மடி இன்மை குறள்கள்
62 ஆள்வினை உடைமை குறள்கள்
63 இடுக்கண் அழியாமை குறள்கள்
64 அமைச்சு குறள்கள்
65 சொல்வன்மை குறள்கள்
66 வினைத் தூய்மை குறள்கள்
67 வினைத்திட்பம் குறள்கள்
68 வினை செயல்வகை குறள்கள்
69 தூது குறள்கள்
70 மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் குறள்கள்
71 குறிப்பறிதல் குறள்கள்
72 அவை அறிதல் குறள்கள்
73 அவை அஞ்சாமை குறள்கள்
74 நாடு குறள்கள்
75 அரண் குறள்கள்
76 பொருள் செயல்வகை குறள்கள்
77 படை மாட்சி குறள்கள்
78 படைச் செருக்கு குறள்கள்
79 நட்பு குறள்கள்
80 நட்பாராய்தல் குறள்கள்
81 பழைமை குறள்கள்
82 தீ நட்பு குறள்கள்
83 கூடா நட்பு குறள்கள்
84 பேதைமை குறள்கள்
85 புல்லறிவாண்மை குறள்கள்
86 இகல் குறள்கள்
87 பகை மாட்சி குறள்கள்
88 பகைத்திறம் தெரிதல் குறள்கள்
89 உட்பகை குறள்கள்
90 பெரியாரைப் பிழையாமை குறள்கள்
91 பெண்வழிச் சேறல் குறள்கள்
92 வரைவின் மகளிர் குறள்கள்
93 கள்ளுண்ணாமை குறள்கள்
94 சூது குறள்கள்
95 மருந்து குறள்கள்
96 குடிமை குறள்கள்
97 மானம் குறள்கள்
98 பெருமை குறள்கள்
99 சான்றாண்மை குறள்கள்
100 பண்புடைமை குறள்கள்
101 நன்றியில் செல்வம் குறள்கள்
102 நாணுடைமை குறள்கள்
103 குடிசெயல் வகை குறள்கள்
104 உழவு குறள்கள்
105 நல்குரவு குறள்கள்
106 இரவு குறள்கள்
107 இரவச்சம் குறள்கள்
108 கயமை குறள்கள்

 

3. காமத்துப்பால்

#அதிகாரம்
109 தகை அணங்குறுத்தல் குறள்கள்
110 குறிப்பறிதல் குறள்கள்
111 புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள்கள்
112 நலம் புனைந்து உரைத்தல் குறள்கள்
113 காதற் சிறப்புரைத்தல் குறள்கள்
114 நாணுத் துறவுரைத்தல் குறள்கள்
115 அலர் அறிவுறுத்தல் குறள்கள்
116 பிரிவு ஆற்றாமை குறள்கள்
117 படர்மெலிந் திரங்கல் குறள்கள்
118 கண் விதுப்பழிதல் குறள்கள்
119 பசப்புறு பருவரல் குறள்கள்
120 தனிப்படர் மிகுதி குறள்கள்
121 நினைந்தவர் புலம்பல் குறள்கள்
122 கனவுநிலை உரைத்தல் குறள்கள்
123 பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள்கள்
124 உறுப்புநலன் அழிதல் குறள்கள்
125 நெஞ்சொடு கிளத்தல் குறள்கள்
126 நிறையழிதல் குறள்கள்
127 அவர்வயின் விதும்பல் குறள்கள்
128 குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள்கள்
129 புணர்ச்சி விதும்பல் குறள்கள்
130 நெஞ்சொடு புலத்தல் குறள்கள்
131 புலவி குறள்கள்
132 புலவி நுணுக்கம் குறள்கள்
133 ஊடலுவகை குறள்கள்

http://www.valaitamil.com/thirukkural.php

error: Content is protected !!
0